مرکز محترم بهداشت شهرستان رباط سنگ

با یاری خدا و همکاری تیم تحقیق یاران پروژه مرکز بهداشت شهرستان رباط سنگ آغاز شد, و در تاریخ 1396/07/23 به پایان رسید 

  

مرکز بهداشت محترم شهرستان کدکن

با یاری خدا وتلاش شبانه روزی تیم تحقیق یاران پروژه مرکز بهداشت کدکن در تاریخ 1396/06/29 به پایان رسید    

 

دانشگاه محترم فرهنگیان مشهد

به یاری خدا شروع پروژه پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان در تاریخ 1396/06/19 انجام گردید و با تلاش شبانه روزی و دقت مثال زدنی در تاریخ 1396/07/10 به پایان رسید  

            
 

ترمینال پسته آقای زارع

با یاری خدا پروژه ترمینال ضبط  پسته علی زارع فیض آباد  آغاز گردیدو در تاریخ 1396/07/20 به پایان رسید

 

 

mangakakalot