متن

 

 

.

متن

انکوباتور(Incubator )

انکوباتور توسط پزشک کودکان فيدل موندو  اختراع شده است و در آزمايشگاه ها براي کشت و رشد دادن نمونه هاي زنده مانند سلول ها يا ميکروب ها به کار مي رود. استفاده از انکوباتور ها براي بسياري از کارهاي آزمايشگاهي در سلول شناسي، ميکروبيولوژي و ميکروب شناسي لازم و ضروري است. يک انکوباتور اساسا يک محيط کنترل شده از لحاظ دما، رطوبت و بقيه عوامل مانند دي اکسيد کربن و اکسيژن محيطي که در آن قرار دارد است.

متن

mangakakalot